Photography

Macau and Hong Kong

Ten days in Macay and Hong Kong

Macau Light
Macau Light
The lighthouse at Guia Fortress, Macau.
© Andrew Shepherd